Kuormittuminen on yksilöllistä

Siivoustyön kuormitus on mittausten mukaan yksilöllistä. Sama työmenetelmä voi altistaa tuki- ja liikuntaelinoireilulle jonkin henkilön herkemmin kuin toisen. Vaikuttavia tekijöitä ovat mm. henkilön ikä, fyysinen kunto, paino ja terveydentila.

Yksilökohtaisista eroista huolimatta tulokset olivat molempien koehenkilöiden osalta samansuuntaisia. Tämä tuli esille, kun vertailtiin eri menetelmien kuormittavuuden summamuuttujia. Summamuuttujassa otetaan huomioon käsien eri lihasryhmien kuormitus suhteutettuna maksimaaliseen kapasiteettiin. Menetelmäkohtaisissa tuloksissa summamuuttujan arvo on merkitty lihasten kuormittuminen -kuvan yhteyteen prosenttilukuna.

Kuva 5. Lihaskuormituksesta laskettiin summamuuttujat, joiden avulla eri siivousmenetelmien kuormittavuutta voitiin verrata. Kuvio havainnollistaa, että koehenkilöiden kuormitus on yksilöllistä, mutta samansuuntaista.