Johtopäätöksiä

Älyvaatemittausten tuottamien havainnekuvien avulla lihaskuormitus saadaan näkyväksi. Punainen väri kuvissa kiinnittää huomion ja nostaa esille kuormittuvat lihasryhmät, lihastyön staattisuuden vähäisinä mikrotaukojen määränä ja olkavarsien kohoasentojen määrän työn aikana.

Kuvien avulla voidaan perustella, miksi työmenetelmä, työväline ja työtapa kannattaa valita huolella tilanteissa, joissa lian poistamiseen on valittavissa eri vaihtoehtoisia siivousmenetelmiä.

Mittaukset toivat esille myös työvälineen oikean käytön merkityksen. Uuden työvälineen käyttö voi olla aluksi kuormittavampaa kuin tutun työvälineen käyttö. Siksi otettaessa käyttöön uusi työväline, sen käyttöä tulisi harjoitella, jotta oikea työtapa omaksutaan alusta lähtien.

Siivoustyön kuormitus on yksilöllistä, mutta mittaustemme mukaan johdonmukaista ja samansuuntaista. Kuormitukseen vaikuttaa mm. henkilön ikä. Ergonomiset työtavat on hyvä opetella työuran alusta lähtien, jotta ei tarpeettomasti kuormita kehoaan työssä.

Mittausten mukaan reisilihasten kuormitus oli hyvin pientä. Siivoustyössä tulisikin opetella hyödyntämään jalkalihasten voimaa työliikkeissä ja vähentää näin käsivarsiin kohdistuvaa kuormitusta.

Työasentoihin ja -tapoihin on siis syytä kiinnittää huomiota. Siivoustyössä toistuvat työvaiheet pitkään jatkuessaan lisäävät riskiä.

Kuviin perehtymisen jälkeen on selvää, miten ainakaan ei kannata siivoustyötä tehdä. Ei esimerkiksi mopata välinevarsi säädettynä liian pitkäksi, mopata kiireessäkään liian levein moppausliikkein tai mopata, jos työn voi tehdä koneellisesti.

Tuloksia tarkasteltaessa on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että siivousmenetelmän valintaan vaikuttavat monet tekijät. Tässä tutkimuksessa ei esimerkiksi selvitetty eri menetelmien tai työvälineiden puhdistustehoa. Mittauksissa ei myöskään ollut mukana kaikkia lihasryhmiä, esimerkiksi selkälihasten kuormittumista ei mitattu.

Näissä mittauksissa selvitettiin yksittäisten työmenetelmien aiheuttamaa kuormittumista. Jatkossa olisi hyvä selvittää myös selän kuormittumista sekä kuormittumista koko työpäivän aikana.